1
2
3
بسمه تعالی(و ان ليس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری)و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد دید، و البته انسان پاداش سعی و عمل...
بسمه تعالی(و ان ليس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری)و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد دید، و البته انسان پاداش سعی و عمل...
بسمه تعالی(و ان ليس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری)و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد دید، و البته انسان پاداش سعی و عمل...